full moon, total lunar eclipse

Apr 4 in Tainan


水调歌头·明月几时有 – 苏轼
明月几时有,把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。
起舞弄清影,何似在人间。
转朱阁,低绮户,照无眠。
不应有恨,何事长向别时圆?
人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。
但愿人长久,千里共婵娟。

Thủy Điệu Ca Đầu – Tô Đông Pha
Minh nguyệt kỉ thời hữu?
Bả tửu vấn thanh thiên:
“Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên?”
Ngã dục thừa phong qui khứ,
Hựu củng huỳnh lâu ngọc vũ,
Cao xứ bất thăng hàn.
Khởi vũ lộng thanh ảnh,
Hà tự tại nhân gian!

Chuyển chu các,
Ðê ỷ hộ,
Chiếu vô miên,
Bất ưng hữu hận,
Hà sự trường hướng biệt thời viên?
Nhân hữu bi hoan li hợp,
Nguyệt hữu âm tình viên khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
Ðãn nguyện nhân trường cửu,
Thiên lý cộng thiền quyên.

Trăng có tự thưở nào
Nâng chén hỏi trời cao
“Không biết bên trên cung khuyết
Ðêm nay là đêm nao?”
Ta muốn bay lên theo gió
Chỉ e lầu quỳnh gác ngọc,
Cao thẳm lạnh làm sao.
Nhảy múa cùng bóng nguyệt,
Trần gian thú biết bao!

Đi quanh gác tía,
Vào song lụa,
Soi bóng sầu,
Đừng nên oán hận,
Dù trăng đầy ánh lúc xa nhau.
Người có buồn vui tan hợp,
Trăng có tỏ mờ tròn khuyết,
Xưa nay toàn vẹn bao giờ.
Chỉ nguyện người trường cửu,
Thuyền quyên muôn dặm bên nhau.

Prelude to Water Melody – Su Shi
How long will the full moon appear?
Wine cup in hand, I ask the sky.
I do not know what time of the year
’Twould be tonight in the palace on high.
Riding the wind, there I would fly,
Yet I’m afraid the crystalline palace would be
Too high and cold for me.
I rise and dance, with my shadow I play.
On high as on earth, would it be as gay?
The moon goes round the mansions red
Through gauze-draped window soft to shed
Her light upon the sleepless bed.
Why then when people part, is the oft full and bright?
Men have sorrow and joy; they part or meet again.
The moon is bright or dim and she may wax or wane.
There has been nothing perfect since the olden days.
So let us wish that man
Will live long as he can!
Though miles apart, we’ll share the beauty she displays.
Advertisements